Video
  AİKİDO GÖSTERİ
 
  ikkyo-ushiroryotedori-gotai-omote
 
  ikkyo-ushiro-ryohijidori-omote
 
  ikkyo-ushiro-eridori-omote
 
  İKKYO TANTODORİ YOKOMEN
 
Kayıtlar 6-10