Video
  SHOMEN UCHI YONKYO OMOTE
 
  SUWARİWAZA YOKOMEN UCHI IKKYO
 
  SUWARİWAZA AİHANMİ IKKYO OMOTE-URA
 
  CHUDAN MAE GERİ IKKYO OMOTE
 
  IKKYO JODORİ KAESHİTSUKİ
 
Kayıtlar 11-15