KYU Sınav Teknikleri
6. Kyu - 5.Kyu


 • 1. Mae Ukemi
 • 2. Ushiro Ukemi
 • 3. Shikko
 • 4. Kokyu Ho............................................................(Suwari Waza)
 • 5. Shomen Uchi İkkyo (Omote - Ura)................(Suwari Waza)
 • 6. Junte Katate Tori Tekagami
 • 7. Katate Tori Shiho Nage (Omote -Ura)
 • 8. Shomen Uchi İrimi Nage
 • 9. Kotsa Katate Tori Kotegaeshi5. Kyu - 4.Kyu

 • 1. Shomen Uchi İkkyo    (Omote - Ura)
 • 2. Kata Dori  Nikyo
 • 3. Yokomen Uchi Shiho Nage
 • 4. Shomen Uchi İrimi Nage
 • 5. Shomen Uchi Nikyo    (Omote - Ura).......(Suwari Waza)
 • 6. Junte Katate Tori Tekagami
 • 7. Riote Tori Tenchi Nage

4. Kyu - 3.Kyu

 • 1. Shomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura).....(Suwari Waza)
 • 2. Riote Tori Shiho Nage          (Omote - Ura)
 • 3. Yokomen Uchi Shiho Nage  (Omote - Ura)
 • 4. Shomen Uchi İrimi Nage
 • 5. Tsuki İrimi Nage
 • 6. Shomen Uchi Kotegaeshi
 • 7. Tsuki Kotegaeshi
 • 8. Riote Tori Tenchi Nage

3. Kyu - 2.Kyu

 • 1. Shomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura).....(Suwari Waza)
 • 2. Shomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura).....(Tachi Waza)
 • 3. Kata Dori İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo 
  (Omote - Ura).........(Suwari Waza)
 • 4. Kata Dori İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo 
  (Omote - Ura).........(Tachi Waza)
 • 5. Katate Tori Shiho Nage  
  (Omote - Ura) ................................(Hanmi Handachi)
 • 6. Shomen Uchi İrimi Nage
 • 7. Tsuki İrimi Nage
 • 8. Katate Tori İrimi Nage
 • 9. Shomen Uchi Kotegaeshi
 • 10. Tsuki Kotegaeshi
 • 11. Katate Tori Kotegaeshi
 • 12. Katate Tori Kaiten Nage
 • 13. Riote Tori Tenchi Nage
 • 14. Katate Tori Jiu Waza


2. Kyu - 1.Kyu

 • Shomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura).......(Suwari Waza)
 • Shomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura).......(Tachi Waza)
 • Kata Dori İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo 
  (Omote - Ura)......(Suwari Waza)
 • Kata Dori İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo 
  (Omote - Ura)......(Tachi Waza)
 • Yokomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura)......(Suwari Waza)
 • 6. Yokomen Uchi İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura)......(Tachi Waza)
 • 7. Ushiro Riote Tori İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura)......(Suwari Waza)
 • 8. Ushiro Riote Tori İkkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo
  (Omote - Ura)......(Tachi Waza)
 • 9. Yokomen Uchi Gokyo
 • 10. Katate Tori Shiho Nage
  (Omote - Ura) .......................................(Hanmi Handachi)
 • 11. Riote Tori Shiho Nage
  (Omote - Ura) .......................................(Hanmi Handachi)
 • 12. Shomen Uchi İrimi Nage
 • 13. Tsuki İrimi Nage
 • 14. Katate Tori İrimi Nage
 • 15. Shomen Uchi Kotegaeshi
 • 16. Tsuki Kotegaeshi
 • 17. Katate Tori Kotegaeshi
 • 18. Shomen Uchi Kaiten Nage
 • 19. Tsuki Kaiten Nage
 • 20. Katate Tori Kaiten Nage
 • 21. Riote Tori Tenchi Nage
 • 22. Katate Tori Jiu Waza
 • 23. Riote Tori Jiu Waza
 • 24. Morote Tori Jiu Waza
KIHON WAZA (Basic Techniques)
Ukemi Waza
Mae Ukemi
Yoko Ukemi
Zempo Ukemi
Aiki-Taiso
Tai No Henko
Hiriki no Yosei
Sho matsu Doza
 

 

Attacks
 
Shomen Uchi
Yokomen Uchi
Tsuki
Gyaku hanmi Katate mochi
Ai hanmi Katate mochi
Ryote Dori
Morote Dori
Kata Dori
Kata Dori Men Uchi
Mune Dori
Ushiro Ryote Dori
Ushiro Ryo Kata Dori
Ushiro Kata-te Mochi Kubi Jime
 

OSAE WAZA

(Control Techniques)
İkkajo
Nikkajo
Sankajo
Yonkajo
 

 

NAGE WAZA (throwing techniques )
İrimi Nage
Kote Gaeshi
Shiho Nage
Tenchi Nage
Koshi Nage
 
SUWARİ WAZA
Ikkajo
Nikkajo
Sankajo
Yonkajo
Kokyu Ho
 
HANMİ HANTACHİ WAZA
Shiho Nage
Kaiten Nage
Osae Waza
KEN- JUTSU
KİHON WAZA
 
1.Batto
SHOMEN UCHİ
KIRIGAESHİ
KESA GİRİ
UKEMAWASHİ
UCHİOTOSHİ
 
2.Batto
NUKİTSUKE
SEİGAN NO TACHİ
ICHİREİ NO TACHİ
RAN Aİ NO TACHİ
TSUBAWARİ NO TACHİ
 
 
KATALAR
 
O DACHİ
Ai suri (Migi)
Ai suri (Hidari)
Ju
Chi barai
Sarin
Uke Kaeshi
Nito ai
Suri komi
 
KO DACHİ
Inchu
Miuke dome
Uke Nagashi
Tsuki dashi.