Tüzük


 


MADDE 1:


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ


Derneğin adı   ‘’ Aikido Organizasyonu Derneği


Merkezi:   Karşıyaka   – İZMİR dir.


Derneğin merkezi İzmir’dir.Şubeleri açılmayacaktır .Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2-Dernek, Aikido’nun yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, bu kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, bir taraftan Aikido’nun   yurt içi, yurt dışı seminer ve gösteriler ile tanıtımını yaparken  diğer taraftan  da İzmir’in  ve ülkemizin yerel ve genel bazda kültürel,sanatsal ve  turizm konularında en iyi şekilde tanıtımını yapmak  amacı ile kurulmuştur.


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
2-Spor kursları, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarını gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler,kişisel gelişim için eğitimler ,arama kurtarma eğitimleri vermek gerektiğinde ilgili  kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak amacıyla arama kurtarma birimleri oluşturmak ,sağlık,ilk yardım  eğitimleri için aktiviteler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek bölünmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,


15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanamayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,


16. a) İzmir de, Japon kültürünü ve sanatına Aikido vesilesi ile tanıtımını yaparken, diğer taraftan


yapacağımız kültürler arası diyalog ve çalışmalar neticesinde Türk kültürünü ve kentimizin tanıtımı


yönünde faaliyetlerde bulunmak.


 b) Türkçe ve Japonca’nın aynı dil grubuna mensup olmaları ve gramer yapılarının birbirine çok benzemesi nedeniyle Türkler için öğrenilmesi çok kolay olan Japonca’nın Türkiye’de yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak ,Milli eğitimden izin alınarak kurslar düzenlemek ,gerekirse Japonya’dan Japonca öğretmenleri temin etmek ,orijinal kaynaklar elde edip zenginliği sağlamak .Ayrıca kurulacak bağlantılarla Türkiye ‘de Türkçe öğrenmek isteyen Japonlara ,Türkçe öğrenim hizmetinde bulunmak. Üniversiteler arası bağlantı kurarak ,karşılıklı misafir öğrenci değişiminde bulunmak


17.İzmir’in tarih mirasını,kültürünü,turizmini kısaca kentin dinamiklerini Aikido gösteri ve tanıtım


   Ekibimiz ile kentimizin tanıtımı alanında çalışmalar yapmak. 18-Üyelerinin gelişim seviyelerini belirlemek, seviye sınavı yapmak ve belge ile kuşaklar vermek.


19- Dernek amaçları doğrultusunda İZKA,AB,DÜNYA BANKASI formatlarında projeler hazırlamak


ve gerekli kuruşlara sunmak.


20-Derneğimiz Türk Kültürünü ,tarihi değerlerimizi, Avrupa Birliği Üye Ülkelerine, Gençlik Girişimleri Projesi  adı ile  ve  Aikido öğreterek ,sportif faaliyetler düzenleyerek ,tanıtım faaliyetleri ile ,kültürel ve turizm alanında Ülkemizi  ve kentimizi en iyi şekilde temsil etmek , aradaki bağları kalıcı bir şekilde güçlendirmek için çalışmalar yapacaktır .


21.Derneğimiz Engelli vatandaşlarımız,sokak çocukları ,kadına karşı şiddet,ve daha bir çok sosyal projede yer alacak ,yeni projeler üretecektir .Engelli vatandaşlarımıza Aikido ve Japon sanatlarını öğretmek için çalışmalar yapacaktır .Kadına Karşı şiddete karşı mücadelede bayanlara Aikido öğreterek kendilerini savunmaları için seminerler düzenleyecektir


Derneğin Faaliyet AlanıDernek Aikido alanında  ve İzmir’in tanıtımı alanında faaliyet gösterir.


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleriMadde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
    Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
    Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten ÇıkmaMadde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


Üyelikten ÇıkarılmaMadde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen karalara uymamak,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


 


Dernek OrganlarıMadde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,


Dernek Genel Kurulunun Kuruluşunun Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı UsulüMadde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanlar olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin  başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.


Çağrı Usulü*Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre tekrar çağırılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Usulü*Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula üye aidatlarını kasım ayının sonuna kadar yatıran üyeler katılır, katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır, Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve ŞekilleriMadde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve YetkileriMadde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Madde 10-Yönetim Kurulu, DOKUZ  asıl ve DOKUZ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.


Yönetim Kurulunun Görev ve YetkileriYönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan rapor düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Deneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


 


Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve YetkileriMadde 11- Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.


Denetim Kurulunun Görev ve YetkileriDenetim kurulu: Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirimesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma ve konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç ayda
bir geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


Derneğin Gelir KaynaklarıMadde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5.00-TL. Yıllık olarak –80.00TL . Aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, spor kursları( fitnes ,body bulding, dans ve diğer spor ve sanat dalları),  ve konferans v.s gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım  toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacı ile giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve tutulacak Defterler *Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmenliğinin 31.maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlıyarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Kayıt UsulüDerneğin defter ve kayıtları Dernekler yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.


Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a-) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu defter işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerini seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b-) Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1-(a) bendinin 1, 2, 3, ve 6 ncı alt bendlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda tutulur.
2-Yevmiye Defteri, büyük defter ve Envanter Defteri bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunun MaliyeBakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe sistemi uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.


Defterlerin Tasdiki   Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterleri ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.


Gelir Tablosu ze Bilanço Düzenlenmesi   İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında
 (31.Aralık) (Dernekler yönetmenliği Ek-16 da belirtilen) “İşletme hesabı tablosu “ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık) ,Maliye bakanlığınca yayınlanan Muhasebe sistemi Genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
   Dernek gelirleri ,(Dernekler yönetmenliği Ek-17 de örneği bulunan)
 “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin banka aracılığı ile tahsili halinde bana tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
   Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, gelir vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için (Dernekler yönetmenliği Ek-13de örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.
   Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan)
“Ayni yardım teslim belgesi”  ile yapılır. kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) ” Ayni Yardım Bağış belgesi” ile kabul edilir.


Alındı Belgeleri    Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler  Yönetmeliği Ek-17 de gösterilen biçim ve ebatta ) Yönetim kurulu kararı ile matbaaya bastırılır.
    Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kayıt edilmesi eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Derrnekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Yetki Belgesi   Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tesbit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19 da örneği bulunan ) “Yetki Belgesi” Dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içersinde dernekler birimine bildirilir.
    Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
     Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve dair husularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin saklama süresi;
   Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl saklanır.


Beyanname Verilmesi*Madde-15 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl
 sonu itibari ile sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliğ Ek-21’de sunulan) “Dernek beyannamesi “ dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Bildirim Yükümlülüğü *Madde-16 Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;


Genel Kurul Sonuç BildirimiOlağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün
İçinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeler i içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3 te sunulan ) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
      Genel Kurul sonuç bildirimine
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün sonşeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapu tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan ) “Taşınmaz Mal Bildirimini “doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi
      Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım almadan önce /Dernekler Yönetmeliği Ek-4 te belirtilen) “Yurt dışından yardım alma bildirimi” iki, nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
      Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgeni  bir örneği de eklenir. .
   Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim
   Derneğin görev alanına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği Ek-23 de gösterilen) “Proje Bildirimine” eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.


Değişikliklerin Bildirilmesi    Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek- 24 te belirtilen “Yerleşim yeri değişiklik bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25 te belirtilen )”Dernek organlarındaki değişiklik bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
    Denek tüzüğünde Yaılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


Derneğin İç Denetimi  Madde-17 Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
   Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
  Deneğin Borçlanma Usulleri
  Madde-18 Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda
ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılmaz.


Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği  Madde-19 Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu bu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli   Madde-20 Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
   Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
   Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


Tasfiye İşlemleri   Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemler, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ‘’ Aikido  Organizasyonu Derneği “ ibaresi kullanılır .
  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler .İnceleme esnasında derneğe ait  defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tesbiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır .Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malerneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakların genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir .
  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
   Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağınında eklenmesi zorunludur.
   Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır
 


Hüküm eksikliğiMadde 21- Bu tüzükde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.


Geçici Madde 1-ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin      Adı ve Soyadı                :        Görev Ünvanı


                                                       Başkan :       


                                                       Başkan Yrd


    Genel Sekreter


     Sayman :


     Yön.Kur .Üye:


     Yön.Kur.Üye:


     Yön.Kur.Üye :


     Yön.Kur.Üye :


    Yön.Kur .Üye :


 


                                                          


                                                                                             


 


Bu tüzük 21 (Yirmibir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir .